Stavební povolení

Územní souhlas

Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)
Územní souhlas Územní souhlas

§96 Územní souhlas - stavební řízení
Zjednodušené stavební řízení především pro malé stavby a stavební úpravy.

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu6).

Formulář o OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU najdete zde.

Územní souhlas postačí v případech

a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
c) staveb pro reklamu
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu
g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2
h) změn staveb.

Požadavky stavebního úřadu pro územní souhlas

Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení žadatel připojí

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury
d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy
e) souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

Vydání územního souhlasu

1) Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a opatří situační výkres ověřovací doložkou. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení. Usnesení se doručuje oznamovateli a příslušné obci.
2) Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.
3) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po právní moci stavebního povolení nebo udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1), územní souhlas ani územní rozhodnutí se již nevydává.
4) Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta. Územní souhlas s dělením nebo scelováním pozemků pozbývá platnosti, nebylo-li v uvedené lhůtě dělení nebo scelování provedeno v katastru nemovitostí.
5) Obsahové náležitosti oznámení o záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
6) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Shrnutí základní požadavků územního souhlasu

 • Mít zajištěné písemný souhlas s majiteji okolních pozemku s vašim záměrem.
 • V případě záporného stanoviska musí proběhnout územní řízení. Stavební úřad musí vždy posoudit, zda má sousedovo zamítavé stanovisko nějaké opodstatění.
Číst 38219 krát

Související položky (podle značky)

 • Správní poplatky na stavebním úřadě 2013

  Správní poplatky na stavebním úřadě
  Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • Jak vyplnit formulář ke stavebnímu povolení

  Zde se dozvíte jak vyplnit žádost o "stavební povolení".
  Popsány jednotlivé položky a co znamenají

 • Přípojka kanalizace

  Je charakterizována úsekem potrubí od vyústění z objektu k zaústění do hlavní kanalizační sítě.

  Kanalizační přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení kanalizační přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení kanalizační přípojky se informujte na stavebním úřadě.

 • Přípojka vody

  Vodovodní přípojka je samostatná stavba, která je charakterizována jako spojení mezi hlavním vodovodním řadem až po vodoměr (případně hlavní domovní uzávěr). Dle platných zákonů není přípojka vodním dílem.

 • Stavební povolení II.

  V předchozím díle jsme si řekli, kdy je potřeba stavební povolení. Kde najdeme stavební úřad, jaké jsou podmínky pro stavební parcely a také jak jednat se stavebním úřadem.

  V tomto díle si řekneme jakou dokumentaci sii musíte připravit pro stavební úřad a kde takovou dokumentaci získáte.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS